Aannemers bouw

De onderstaande lijst geeft de bij onze afdeling aangesloten bedrijven steeds willekeurig (ofwel a-select) weer, waardoor steeds een ander bedrijf bovenaan komt te staan. De reden hiervoor is gelijke kansen te bieden en gunnen.

Naam Adres Postcode Plaats Internet
Bouwbedrijf Holwerda V.O.F. t Oogh 6 9137 SL OOSTERNIJKERK www.bouwbedrijfholwerdabv.nl
v.o.f. Bouwbedrijf O. Bruinsma Zweinserweg 7b 8812 JN PEINS
Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de Haan en Zn. Greate Buorren 31a 9263 PL GARYP www.bouwbedrijf-dehaan.nl
Firma Van der Haak - Bijlstra v.o.f. Eelke Meinertswei 21 9295 KC WESTERGEEST
Bouwbedrijf Van der Veer Mandewyk 3 9243 JW BAKKEVEEN www.veerbouw.nl
Bouwbedrijf S. van der Meer Bredijk 40 9089 BV WYTGAARD
Bouwbedrijf Bruinsma B.V. Leeuwarderstraatweg 83-85 8441 PH HEERENVEEN www.bouwbedrijf-bruinsma.nl
Bouw- en Aannemingsbedrijf Cornelisse v.o.f. Foeke Sjoerdswei 30 8914 BH LEEUWARDEN www.bouwbedrijfcornelisse.nl
VOF Bouwbedrijf De Jong & De Wal De Seize 9 9001 XT GROU www.dejongdewal.nl
Bouwbedrijf M.A.P. van Casteren Wikelerdijk 15 8561 BD BALK
Aannemersbedrijf De Bouwhorst B.V. Businesspark Friesland-West 19a 8447 SL Heerenveen www.bouwhorst.nl
Brouwer Bouwbedrijf B.V. Stadhoudersweg 76A 9076 ZR ST.-ANNAPAROCHIE www.brouwerbouw.nl
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra B.V. Joost Wiersmaweg 5 9258 CC JISTRUM www.veenstrabv.nl
Bouwbedrijf Scheenstra B.V. Idzardaweg 15 8476 EL TER IDZARD www.scheenstrabv.nl
Jan Hooghiemster Bouw- en Onderhoudsbedrijf Boerfinne 12 9064 DG ALDTSJERK www.janhooghiemster.nl
Aannemersbedrijf J.W. Ybema Nieuwe Dijk 12 8881 HC TERSCHELLING WEST
Van Der Hoek Bouwbedrijf Foeke Sjoerdswei 44 8914 BH LEEUWARDEN www.vanderhoekbouw.nl
Bouwbedrijf De Blesse Steenwijkerweg 50 8397 LE DE BLESSE
Bouwbedrijf A.H. Visser & Zn. B.V. Straatweg 22 8531 HE LEMMER
Aannemersbedrijf P.F. van Zuiden B.V. Van Panhuijsweg 1a 8765 LH TJERKWERD www.aannemersbedrijfpfvanzuiden.nl
JB Groep B.V. Eigen Haard 25 8561 EX BALK www.betsemagroep.nl
Aannemingsbedrijf Hoogenberg B.V. Industrieweg 6 8426 AA APPELSCHA www.hoogenberg.bouwgarantlid.nl
Bouwbedrijf Jan Kooiker B.V. Hollumerweg 9 9162 EJ BALLUM
Bouwbedrijf Kienstra B.V. Strandweg 2 9163 GM NES AMELAND www.kienstra-ameland.nl
JCbouw Greate Buorren 26 8842 LK WJELSRYP www.jcbouw.nl
Jurriens Noord BV Wolkammersstraat 14a 8601 VB SNEEK
Fa. F. de Boer en Zn. Binnenwei 30 8409 JJ HEMRIK
Aannemingsbedrijf G. de Vries Aengwirderweg 364 8458 CM TJALLEBERD www.aannemingsbedrijfgdevries.nl
Bouwbedrijf Kemper B.V. Hamersweg 4 8474 CN OLDEHOLTPADE www.bouwbedrijfkemper.nl
Middendorp en De Boer Hoofdweg 20 8471 ZH WOLVEGA
Fries Aannemersbedrijf B.V Willemstraat 5 9104 EL DAMWOUDE www.friesaannemersbedrijf.nl
Bouwbedrijf Swart B.V. Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR www.bouwbedrijfswart.nl
Jorritsma Bouw B.V. Harlingerstraat 72 8701 WS BOLSWARD www.jorritsma-groep.nl
Bouwbedrijf Kingma v.o.f. Rhaladijk 6 9064 DD ALDTSJERK
Bouwbedrijf Dijkstra Schiermonnikoog B.V. Melle Grietjespad 7 9166 LT SCHIERMONNIKOOG www.bouwenopschier.nl
Bouwbedrijf R. Tamminga Wattstraat 8 9285 WR BUITENPOST www.bouwbedrijftamminga.nl
Bouwbedrijf Van der Sloot Kleasterdyk 24 8831 XC WINSUM FR www.bouwbedrijfvdsloot.nl
Bouwbedrijf Veenstra Makkinga B.V. Lyclamaweg 15C 8423 TC MAKKINGA
Boubedriuw Kooistra Kubaard Greate Buorren 13 8732 EE KUBAARD
Bouwgroep Dijkstra Draisma Holding B.V. Bocksmeulen 23 9101 RA DOKKUM www.bgdd.nl
Bouwbedrijf Siemensma B.V. Meander 21 9231 DB SURHUISTERVEEN www.bouwbedrijfsiemensma.nl
Aannemersbedrijf Koopmans Oergongswei 19 8629 SZ SCHARNEGOUTUM www.bouwt4u.nl
Bouwbedrijf J.E. Kramer Grindweg 149 8483 JM SCHERPENZEEL FR
Bouwbedrijf Eekma de Jong Tj. van der Walstraat 38 8723 CA KOUDUM
H. de Jong Boerestreek 4c 8404 BJ LANGEZWAAG
v.o.f. Bouwbedrijf Kootstra van der Veen Nijewei 62 9281 NW HARKEMA www.kootstravanderveen.nl
Aannemersbedrijf Plantinga Scharnegoutum B.V. Oergongswei 3 8629 SZ SCHARNEGOUTUM www.plantingabouw.nl
Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum B.V. Swaerderwei 31a 8851 EG TZUMMARUM www.bouwbedrijfhiemstra.nl
Pijpker Bouw Makkum Harlingerdijk 16-18 8754 EC MAKKUM FR
v.o.f. Bouwbedrijf Dijkstra Poppenwiersterdijk 2 9012 DN RAERD
Rijpstra's Bouwbedrijf Tuinen 51 8801 VX FRANEKER
Firma A. Nauta Noorderhaven 35 8861 AJ HARLINGEN
Bouwbedrijf Koster B.V. Edisonstraat 18 8606 JJ SNEEK www.bouwbedrijf-koster.nl
Bouwbedrijf Kolthof B.V. It Achterbosk 1c 9051 CS STIENS www.kolthofbv.nl
RND Bouw B.V. Apollo 27 8448 CL HEERENVEEN www.RNDbouw.nl
Bouw- en Bouwadvies W.J. Veenstra B.V. Medwert 3 9101 SE DOKKUM www.veenstrabouwbedrijf.nl
Bouwbedrijf D. Adema v.o.f. Eelke Meinertswei 12 9295 KB WESTERGEEST www.bouwbedrijfadema.nl
Bouwbedrijf Van der Zee Mientwei 6 8572 WB RIJS www.bouwbedrijfvanderzee.nl
Bouwbedrijf Cornel B.V. Produksjewei 8 8501 XD JOURE www.bouwbedrijf-cornel.nl
Bouwbedrijf Van der Sloep Duistereweg 8 8431 VT OOSTERWOLDE FR
v.o.f. W.W.N. Afbouw Bouwbedrijf Oastkern 11 9288 XJ KOOTSTERTILLE www.wwnbouw.nl
Bouwbedrijf T. Huisman Nijverheidsstraat 14-16 8391 AH NOORDWOLDE FR
Kort Timmer- en Aannemersbedrijf Binnendijk 25 8461 LE ROTTUM FR www.kortbouw.nl
Aannemersbedrijf Mosterman B.V. Achterdijken 74 9163 JV NES AMELAND www.mostermanbouw.nl
Fongers Bouwbedrijf B.V. K. van Zandbergenstraat 1 9076 GC ST.-ANNAPAROCHIE
Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. Molenwal 41 8401 CE GORREDIJK www.bouwbedrijfposthumus.nl
Bouwbedrijf J. Heeringa B.V. De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM www.bouwbedrijf-heeringa.nl
Bouwbedrijf Van Marrum B.V. Voltastraat 6 8801 PL FRANEKER www.bouwbedrijfvanmarrum.nl
Timmer- en Aannemersbedrijf L. Zijlstra Veenhout 1 9269 VL VEENWOUDEN
Bouwbedrijf Lont B.V. De Wissel 19 9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE www.lont.nl
Bouw- en Klusbedrijf KEMA Pijlkruid 17 9285 LL BUITENPOST www.bouw-en-klusbedrijf-kema.nl
Aannemersbedrijf J. de Jong B.V. Hornleger 2 8431 HL OOSTERWOLDE FR www.jdejongbv.nl
Bouwbedrijf Vellinga B.V. De Skatting 38 8621 BW HEEG www.vellingabouw.nl
Bootsma Bouwbedrijf B.V. Doarpsstrjitte 8 9021 CL EASTERWIERRUM www.bootsmabouwbedrijf.nl
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. Inialoane 23 9263 RB GARYP www.bouwbedrijfwagenaar.nl
Bouwbedrijf gebr. Oenema Eigen Haard 20 8561 EX BALK www.bouwbedrijfoenema.nl
Aannemersbedrijf De Wal B.V. Noorderdwarsvaart 109 9201 KH DRACHTEN www.aannnemersbedrijfdewal.nl
Bouwbedrijf Nieuwenhuis & Bouma B.V. Mulierlaan 2a 8749 TA PINGJUM www.nieuwenhuis-bouma.nl
Bouw- en Restauratiebedrijf De Jong B.V. Eniggaburren 17 8711 HP WORKUM www.dejongbvworkum.nl
Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward B.V. De Marne 40 8701 PT BOLSWARD www.burggraaff-bolsward.nl
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv Hereplein 9-10 9711 GA GRONINGEN www.rottinghuis.nl
Bouwbedrijf F. van der Meer en Zonen B.V. Schuringaweg 60 9076 GV SINT ANNAPAROCHIE www.bouwbedrijfvdmeer.nl
Fa. Gebr. Adema Wergeasterdyk 14 9084 AT GOUTUM
Haarsma & de Bruin Bouwbedrijf Oostelijke Industrieweg 25a 8801 JW FRANEKER www.haarsmaendebruin.nl
Bouwbedrijf Bloemsma B.V. Doniaweg 30H 9074 TK HALLUM www.bloemsmabouw.nl
Bouw- en Timmerbedrijf A.J. van der Meulen B.V. Achterweg 32b 9113 PR WOUTERSWOUDE
Bijland Bouw B.V. Truerderdyk 7c 9051 JB STIENS www.bijlandbouw.nl
Webosa Bouw Foareker 57 9247 AA URETERP www.webosabouw.nl
Friso Totaalbouw B.V. Siriusweg 3 8938 BB LEEUWARDEN www.frisobouwgroep.nl
Kingma's Bouwbedrijf V.O.F. Oost 48 9285 XL BUITENPOST www.kingmasbouwbedrijf.nl
Bouwbedrijf Van der Meer en Zn. B.V. Einsteinstraat 10 8606 JR SNEEK www.bouwbedrijfvandermeersneek.nl
Bouwbedrijf Hummel BV P W Janssenweg 3a 8434 NM WASKEMEER www.bouwbedrijfhummel.nl
FriesBouw BV Houtlaan 1 8455 JL KATLIJK www.friesbouw.nl
Bouwbedrijf J. Terpstra De Fintsjes 14 9105 KK RINSUMAGEEST
Bouwbedrijf H.J. Talsma en Zonen B.V. Tussendiepen 45 9206 AB DRACHTEN www.bouwbedrijf-talsma.nl
Klaversma Bouwbedrijf De Wal 2 9022 BT MANTGUM www.klaversma.nl
Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V. Einsteinweg 3 8912 AP LEEUWARDEN www.jgvisser.nl
Bouwbedrijf P. Allema B.V. Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER www.allema.nl
F. de Vries Beheer B.V. Vegelinsweg 2 8501 BA JOURE www.bouwbedrijfdevries.nl
Bouwbedrijf J.J. Oud Nieuweweg 15 9164 KC BUREN FR
Oosterkamp & Bakker B.V. Zuideinde 4 8428 HE FOCHTELOO www.oosterkampbakker.nl
Bouwbedrijf Busstra Aengwirderweg 129 A 8459 BK LUINJEBERD www.busstra.nl
Bouwbedrijf Van den Bosch B.V. Boeijengastrjitte 34 8627 SG GAUW www.vandenboschbv.nl
Bouwbedrijf Bakker B.V. Hoofdweg 56 8486 GC OLDELAMER www.bakkeroldelamer.nl
C. van der Hauw Betonbouw B.V. Transportwei 18 8501 ZP JOURE
Bouwbedrijf Siebenga B.V. Rotstergaastweg 35 8445 PB HEERENVEEN www.bouwbedrijfsiebenga.nl
Fa. Gebr. Hettema Bleeklaan 167 8921 HB LEEUWARDEN www.gebroeders-hettema.nl
Aannemersbedrijf A. Fekken B.V. Scharren 2 8517 HN SCHARSTERBRUG www.afekken.nl
Bouwbedrijf Bijland Berlikum B.V. Jetskereed 1e 9041 VJ BERLIKUM FR www.bouwbedrijfbijland.nl
BAM Woningbouw Noord-Oost Zwartewaterallee 25 8032 DZ ZWOLLE www.bamwoningbouw.nl
Bouwbedrijf Boorsma Ljouwertertrekwei 32 9035 ED DRONRIJP www.bouwbedrijfboorsma.nl
SHP Bouwbedrijven B.V. It Molelan 1 9001 XS GROU www.shp.nl
Fa. H. van der Zee & Zonen Grettingalaan 6 8862 ZC HARLINGEN
Bouwbedrijf Frankena De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS www.frankenabouw.nl
Bouwbedrijf Schuitemaker Molenhoek 6a 8421 PH OLDEBERKOOP
Bouwbedrijf Haveman & de Vries v.o.f. Inialoane 76 9263 RE GARYP
Tj. Dijkstra en Zn. Buorren 12 8491 CA AKKRUM
Bouwbedrijf van der Meer Rengersweg 102 9062 EJ OENTSJERK www.bouwbedrijfvandermeer.nl
Bouwbedrijf S. van der Wielen & Zn. Voorstraat 9 9151 HD HOLWERD www.bouwbedrijfvdwielen.nl
Constructabouw BV Eurolaan 4 8447 SM HEERENVEEN www.constructabouw.nl
Bouwbedrijf Hiemstra B.V. Mounebuorren 21 9133 MA ANJUM www.hiemstra-bouwbedrijf.nl
Bouwbedrijf A. van der Wal B.V. Oppers 3a 8471 ZK WOLVEGA
Bouwbedrijf H. Groen Ceresweg 9 8938 BG LEEUWARDEN
Bouwbedrijf A. Bulthuis en Zn. Kuipersweg 40 9285 SV BUITENPOST www.bouwbedrijfbulthuis.nl
Jac. Knol Beton,- Waterbouw & Heiwerken B.V. It Patroan 5 8491 PK AKKRUM www.knol-akkrum.nl
Timmerbedrijf Fa. Joh. Dijkstra Gzn. Exmorraweg 9 8701 PJ BOLSWARD www.dijkstratimmerbedrijf.nl
Bouwbedrijf M. Poelstra Swynswei 2e 9245 HE NIJ BEETS
Achtien & Monkel v.o.f. Tweede Sluisweg 33 8413 NN OUDEHORNE www.monkelenachtien.nl
Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. Hogedijken 21 9101 WV DOKKUM www.jellema.com
Bouwbedrijf M. Blaauw B.V. Schoterlandseweg 86 8411 ZH JUBBEGA
Bouwmensen FNZ Archimedesweg 8 8912 AK LEEUWARDEN www.bouwmensen.nl
Euro Funderingen B.V. Watertorenweg 4 9269 WP FEANWALDEN www.eurofunderingen.nl
Bouwbedrijf Van Marrum Heerenveen Nieuwburen 54 8442 CV HEERENVEEN www.bouwbedrijfvanmarrum.com
Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf Jister 1 9001 XX GROU www.dijkstrabouw.nl
Bouwbedrijf D. van der Veer Beuckenswijkstraat 16 8565 GN SONDEL
Bouwbedrijf Stegeman B.V. Pepergaweg 20-22 8396 GX PEPERGA www.bouwbedrijfstegeman.nl
Bouwbedrijf R.M. Slager - Zonen Jokweg 32 8394 VM DE HOEVE
Bouwbedrijf Tj. Dijkstra Vlieland Dorpsstraat 131 8899 AE VLIELAND www.bouwenopvlieland.nl
Aannemingsmaatschappij P.A. Wiersma B.V. Celsiusweg 39 8912 AM LEEUWARDEN www.pa-wiersma.nl
Bouwbedrijf Leenstra Gaastmeer B.V. Kaepwei 11 8611 JL GAASTMEER www.bouwbedrijfleenstra.nl
Bouwbedrijf Bootsma B.V. Tirns Thaborwei 4 8632 WG TIRNS www.bootsma-tirns.nl
Bouwbedrijf R. Klaver De Feart 119 9247 CM URETERP www.bouwbedrijfrklaver.nl
Aannemersbedrijf van Gosliga Mardyk 18 8581 KG ELAHUIZEN www.gosligabouw.nl
Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous B.V. T. de Boerstraat 40 8574 SC BAKHUIZEN www.pietmous.nl
Bouwbedrijf Julianus B.V. Haven 6 9034 HK MARSUM www.julianus.nl
Bouwbedrijf Koning B.V. Chroomweg 43 8471 XL WOLVEGA www.bouwbedrijfkoning.nl
Aannemingsmaatschappij Friso B.V. Pieter Zeemanstraat 9 8606 JG SNEEK www.frisobouwgroep.nl
Bouwbedrijf Huitema Vallinga B.V. Hichtumerweg 2 8701 PG BOLSWARD
Weidenaar Bouw- en Aannemersbedrijf Hazelaar 2 9103 RH DOKKUM
Kimsma Holding B.V. Edisonstraat 18 8912 AW LEEUWARDEN
Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden BV Spanjaardslaan 12a 8917 AT LEEUWARDEN www.devriesleeuwarden.nl
Bouwbedrijf P.R. de Jong Schoterlandseweg 123 8412 SP HOORNSTERZWAAG www.prdejong.nl
Agricola Bouw B.V. Op`e Wal 8 8721 GJ WARNS www.agricolabouw.nl
Bouwbedrijf Postma B.V. Smidstraat 6 9147 BK HANTUM www.bouwbedrijfpostma.nl
Aannemersbedrijf Houwer-Jansen B.V. Molenhoek 4 8421 PH OLDEBERKOOP
Bouw Molens en Techniek Bertus Dijkstra Jachthaven 14 8556 AM SLOTEN FR www.bertusdijkstra.nl
Bouwbedrijf Bos Terschelling B.V. Formerum 93 8894 KD TERSCHELLING FORMERUM www.jaapsbosbeheer.nl
v.o.f. Bouwbedrijf F. van der Laan Voorstraat 115 9291 CG KOLLUM
Hofstra Bouw Witmarsum B.V. Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM www.hofstrabouw.nl
Aannemers- en Bouwbedrijf De Vries Vosseleane 18 8551 RA WOUDSEND www.bouwbedrijfdevrieswoudsend.nl
Bouwbedrijf H. Veenstra Hasker Utgongen 2 8465 SJ OUDEHASKE
Bouwbedrijf Siderius B.V. De Stripe 18-20 9264 TW EARNEWALD www.siderius-bouw.nl
Bouwbedrijf Sytse Douwe van der Vegt b.v. Hegedyk 3a 9024 EB WEIDUM
Bouwbedrijf Joh. Feenstra B.V. Horstweg 61 8763 MA PARREGA www.johfeenstra.nl
Aannemings- en Timmerbedrijf Ouderkerken V.O.F. Waltaweg 35 8765 LN TJERKWERD www.ouderkerken-vof.nl
Timmer- en Onderhoudsbedrijf R. Kootstra Vosseheer 3 8435 WL DONKERBROEK
Bouwbedrijf Joh. Steenhuizen Verlengde Schrans 7 8932 NJ LEEUWARDEN