Subsidies

Energie-investeringsaftrek (EIA) :

Met de EIA worden ondernemers gestimuleerd te investeren in energiebesparende maatregelen en in de opwekking van duurzame energie. Via de belastingdienst krijgt een ondernemer achteraf gemiddeld zo’n 11% over het investeringsbedrag terug. De regeling is opgezet in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. NL Energie en Klimaat van Agentschap NL beoordeelt de EIA-aanvragen.

Onderstaande verzameling op:

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/zoekresultaat/subsidies#uitgebreid

Lees verder >>

Energie-investeringsaftrek (EIA) :

Met de EIA worden ondernemers gestimuleerd te investeren in energiebesparende maatregelen en in de opwekking van duurzame energie. Via de belastingdienst krijgt een ondernemer achteraf gemiddeld zo’n 11% over het investeringsbedrag terug. De regeling is opgezet in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. NL Energie en Klimaat van Agentschap NL beoordeelt de EIA-aanvragen.

Onderstaande verzameling op:

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/zoekresultaat/subsidies#uitgebreid

Subsidie duurzame warmte voor bestaande woning

Particulieren en investeerders kunnen subsidie krijgen voor duurzame warmte in bestaande woningen. Het gaat om de installatie van zonneboilers, warmtepompen en microwarmtekrachtkoppeling.

Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Eigenaren en erfpachters kunnen subsidie aanvragen bij de provincie als zij hun bedrijfsterrein saneren. De bodemverontreiniging moet op grond van de Wet bodembescherming zijn aangemerkt als ernstig. U kunt ook subsidie krijgen voor bouwactiviteiten als blijkt dat de bodem voor de bouw eerst moet worden gesaneerd.

Subsidie Pieken in de Delta

Bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen bij projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis.

Subsidie investeringspremieregeling Noord-Nederland

Bedrijven in Noord-Nederland kunnen voor een vestigingsproject in Groningen, Friesland of Drenthe subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De subsidie is bestemd voor bedrijven die de economische ontwikkeling van het vestigingsgebied stimuleren en meer dan 50% van de omzet buiten Groningen, Friesland en Drenthe realiseren.

Subsidie Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF)

Bedrijven die de kenniseconomie versterken in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) is bestemd voor activiteiten op het gebied van innovatie, export en marketing.

Subsidie HRM+ 2010

Middelgrote en kleine bedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor verbetering van hun personeelsbeleid. Met de subsidie kan een extern adviseur aangesteld worden voor:

Subsidie Omnibus Decentraal Regeling Noord-Nederland

MKB-ondernemers in Noord-Nederland kunnen subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, zoals:

 • industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling;
 • technische haalbaarheidsstudies;
 • kosten voor intellectueel eigendom voor het MKB;
 • starten van een innovatieve onderneming;
 • proces- en organisatie-innovatiediensten;
 • innovatieadvies en innovatieondersteuning bij een MKB;
 • uitlenen van hooggekwalificeerd personeel.

 

Subsidie Operationeel Programma Noord 2007-2013

Bedrijven in Noord-Nederland kunnen subsidie aanvragen in het kader van het Operationeel Programma Noord 2007-2013 (OP Noord). OP Noord is het Europese (EFRO) programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) uitvoert voor de economische versterking van het Noorden. Inzet is het versterken van het concurrentievermogen, economische groei, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Subsidie cultuurhistorisch erfgoed, Friesland

Eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed kunnen subsidie aanvragen voor behoud en versterking van het erfgoed. De subsidie is bedoeld voor het versterken van de Friese cultuurhistorische elementen. Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 • instandhouding, versterking of stimulering van
  het cultureel erfgoed in Friesland;
 • fysieke projecten zoals reconstructie en herbestemming;
 • projecten op het gebied van erfgoededucatie;
 • boeken en voorlichtingsmateriaal.

Subsidie landschap, Friesland

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap. De subsidie is bedoeld voor activiteiten waardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden blijven en versterkt worden, en voor activiteiten die karakteristieke landschapselementen herstellen.

Subsidie deelname programma duurzaam ondernemen

Nieuwe en bestaande bedrijven kunnen bij de provincie subsidie aanvragen bij de praktische uitwerking van duurzaam ondernemen in het eigen bedrijf. De subsidie is bedoeld om schoner produceren en milieubewuster ontwerpen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door subsidies voor samenwerking in branches of op bedrijfsterreinen, haalbaarheidsstudies of adviezen.

Subsidie innovatievouchers

MKB-ondernemers kunnen een innovatievoucher krijgen om kennis in te kopen bij een kennisinstelling. Deze voucher is een tegoedbon waarmee u kennis bij een hogeschool of universiteit kunt kopen. Die kennis kan u helpen bij de ontwikkeling van een nieuw product. De voucher kunt u ook gebruiken voor kosten die verbonden zijn aan de aanvraag en de verkrijging van een octrooi.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE):

Iedereen die energie wil produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast, kan gebruikmaken van de SDE. Het ministerie ondersteunt met deze regeling projecten die nog net niet uit de kosten komen. Ook voor 2010 wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie.

Meer Met Minder Energiesubsidiewijzer: wegwijzer voor energiebesparing

De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg. U vindt hier het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor  woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Hierin ziet u precies welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of uw gemeente. Dit maakt het nog aantrekkelijker om energie te besparen.

http://www.meermetminder.nl/home/

Subsidieregeling isolatieglas

De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het laten plaatsen van isolatieglas heeft het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie een budget van € 45 miljoen beschikbaar gesteld. Met ingang van 1 oktober 2009 is de Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas inwerking getreden.

Woningbouwprojecten, subsidie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor woningbouwprojecten die vastgelopen of vertraagd zijn. Dit kunnen projecten zijn voor zowel duurdere huurwoningen als koopwoningen. Deze stimuleringsregeling maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen van het kabinet.

Fundeon Fonds – Subsidies en tegemoetkomingen voor opleidingen in de bouw en infra

Bedrijven die leerlingen een leerbaan of stageplaats bieden, krijgen een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van deze subsidie is onder meer afhankelijk van het feit of de leerling in dienst is van het leerbedrijf of in dienst van het opleidingsbedrijf, hoe oud de leerling is en het niveau van de opleiding.