Civiele techniek (Grond-, weg- en waterbouw)

De civiele techniek houdt zich bezig met het optimaal benutten van onze leefomgeving. Over het algemeen zal dit inhouden dat deze techniek zorg draagt voor de bereikbaarheid over land en water, en alle ontwerpen en werkzaamheden welke hieruit voortvloeien. Daarnaast heeft de civiele techniek een belangrijke functie in het beschermen van Nederland tegen het water.

Lees verder >>

De civiele techniek houdt zich bezig met het optimaal benutten van onze leefomgeving. Over het algemeen zal dit inhouden dat deze techniek zorg draagt voor de bereikbaarheid over land en water, en alle ontwerpen en werkzaamheden welke hieruit voortvloeien. Daarnaast heeft de civiele techniek een belangrijke functie in het beschermen van Nederland tegen het water.

Civiele techniek is onder te verdelen in de volgende  werkzaamheden/activiteiten:

  • Baggertechniek (verwijderen van zand en slib, landaanwinning opschonen van oppervlakte water).
  • Betontechniek (bouwwerken zoals bruggen, viaducten en aquaducten).
  • Geotechniek (ontwerp civiel technische werken).
  • Gezondheidstechniek (drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling).
  • Milieukunde (bodemverontreiniging en bodemsanering).
  • Offshore techniek (vaste en drijvende constructies, baggertechniek en diepzeetechniek).
  • Verkeerskunde (dimensionering van verhardingen, spoorconstructies, etc.).
  • Waterbeheer (polders en irrigatie).
  • Wegbouwkunde (aanleg wegen en spoorlijnen).
  • Waterbouwkunde (aanleg waterlopen, dijken, sluizen, damwanden, stuwen en havens).